Halwell and Moreleigh

Halwell and Moreleigh

Halwell and Moreleigh is a parish in the Blackawton and Stoke Fleming Ward.
The Blackawton and Stoke Fleming Ward contains the parishes of Blackawton, Halwell and Moreleigh, Stoke Fleming

All Candidates standing in this Ward

Simon Rake

Simon Rake
Political affiliation: Liberal Democrat
Questionnaire: Simon Rake has yet to submit a response to the Questionnaire

Helen Reeve

Helen Reeve
Political affiliation: Conservative
Questionnaire: Helen Reeve has yet to submit a response to the Questionnaire

All Candidates standing in this Ward

Simon Rake

Simon Rake
Political affiliation: Liberal Democrat
Questionnaire: Simon Rake has yet to submit a response to the Questionnaire

Helen Reeve

Helen Reeve
Political affiliation: Conservative
Questionnaire: Helen Reeve has yet to submit a response to the Questionnaire